Home > Պոետիկ իրողություն > Ճերմակ վարդեր

Ճերմակ վարդեր

September 18, 2011 Leave a comment Go to comments

Ճերմակ վարդեր

Ճերմակ վարդեր,անուշ վարդեր
Զարդարեք Դուք ճամփան մեր
Ծլեք ծաղկեք,շատացեք,
Ճերմակ վարդեր,անուշ վարդեր :

Ճերմակ վարդեր,Ճերմակ սրտեր
Ամուսնության Դուք պարգևներ
Սպիտակ,քաղցր ակնթարթներ
Ճերմակ վարդեր,ճերմակ սրտեր :

Ճերմակ վարդեր,անուշ հետքեր,
Միության  սուրբ ընծաներ,
Երեխաներ բազմաշատ,առողջ ուժեղ և շնորհաշատ,
Ճերմակ վարդեր,անուշ հետքեր:

Ճերմակ վարդեր,փայլուն վարդեր
Միասին եք ամեն տեղ
Ուրախություն,վիշտ,ծիծաղ թե լաց
Դուք քայլում եք համընթաց
Ճերմակ վարդեր,փայլուն վարդեր:

Ճերմակ վարդեր,սպիտակ վարդեր
Միշտ թարմ հանգչում եք Դուք այստեղ
Ուղեկցում եք հոգիներին բարի
Մինչև Դուռը Դրախտի
Ճերմակ վարդեր,սպիտակ վարդեր
Զարդարեք լուսե հիշողությունը մեր…

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: