Home > Գծեր > Երեխաների նշաններ ձեռքի վրա

Երեխաների նշաններ ձեռքի վրա

Նկ.1 Երեխաների նշաններ

Շատ վաղուց գիտակները հիանալի տեսնում էին երեխաների ձեռքերի վրա և նրանցից շատերը գրառումներ են թողել մեզ`հուսալով,որ մի օր մենք էլ կկարողանանք խորապես ուսումնասիրել այդ նշանները և տեսնել օրինաչափությունը:Մեր ժամանակների սակավաթիվ պալմիստներ են կարողանում ամբողջովին հասկանալ “երեխաների նշանները” ձեռքի վրա : Այս հոդվածում կներկայացնեմ բոլոր հայտնի երեխաների գծերը: Հուսով եմ որոշ ժամանակ անց դուք կկարողանաք անսխալ որոշել երեխաներին

1.Երեխաների դասական գծեր

2.Եղևնաձև նշան Սրտի գծի վերջում

3.Վեներայի թումբի հիմքի վրա գտնվող զուգահեռ գծեր

4.Ընտանիքի օղակներ

5.Սրտի գծի տակ գտնվող երեխաների գծեր

6.Ազդեցության կարճ գծեր

7.Զուհագեռ գծեր

8.Ուրախության գծեր

Հանգամանորեն ուսումնասիրենք նշանները:

1.Երեխաների դասական գծեր

Նկ. 2 Երեխաների դասական նշաններ

Մերկուրիի թումբի վրա գոյություն ունեն հարաբերության գծեր,որոնք դասավորված են Սրտի գծին զուգահեռ: Հարաբերությունների գծի վրա գտնվող ուղղահայց գծերը կոչվում են երեխաների գծեր դասական Պալմիստրիայում (Նկ.2):Երկար գծերը ցույց են տալիս տղայի ծնունդ,իսկ կարճ գծերը ` աղջկա:Եթե գիծը մոտ է ափի ծայրին,ապա երեխայն ավելի շուտ կծվնի:Ամենասիրելի երեխաների գծերը սովորաբար լինում են ավելի երկար:V-ձև նշանը վկայում է զույգերի ծննդի մասին: Աջ և ձախ ձեռքերի վրա երեխաների գծերը կարող են տարբեր լինել:Պասիվ ձեռքը արտահայտում է երեխաներ ունենալու պոտենցիալը,իսկ աջը պոտենցիալի իրագործումը:Եթե ,օրինակ, ձախի վրա կա երեք գիծ,իսկ աջի վրա երկու,ապա մարդը երեք երեխա ունենալու պոտենցիալով է օժտված,սակայն երկու երեխա է ունեցել:Պետք է նշել նաև,որ այս տիպի գծերը ավելի շատ լինում են կանանց ձեռքերի վրա,որովհետև կանայք են անմիջապես  ծնուդն տալիս երեխաներին,ուստի նրանց կապվածությունն ավելի ուժեղ է երեխայի հետ,ինչն էլ արտահայտվում է ձեռքերի վրա:Սակայն եթե ձեր ձեռքի վրա դուք չեք տեսնում այս նշանը,ապա մի վհատվեք.գոյություն ունեն երեխաների մասին վկայող մի շարք այլ նշաններ:

2.Եղևնաձև նշան Սրտի գծի վերջում

Սրտի գծի վերջում տեղակայված այս գծերը նույնպես վկայում են երեխաների մասին:Գծերի ամեն մեկն արտահայտում է մի երեխա:

3.Վեներայի թումբի հիմքի վրա գտնվող զուգահեռ գծեր

Վեներայի թումբի վրա գտնվող զուգահեռ գծերը երեխաներ են ցույց տալիս:Ուղիղ,հաստ,ուժեղ գծերը տղայի ծնունդ են մատնանշում,իսկ բարակ,հաճախ կրկնակի գծերը աղջիկ են ցույց տալիս:Պատառոտված,կիսաջնջված կամ ծուռ գծերև խոսում են աբորնտերի կամ անհաջող ծնունդի մասին:

4.Ընտանիքի օղակներ

Երեխաների քանակը որոշվում է ընտանիքի օղակում եղած կղզյակների քանակով:Իսկ եթե օղակը Նկ.1 ում պատկերված 9 գծով միանում է Կյանքի գծին,ապա կարող ենք նաև որոշել երեխայի ծննդյան տարին Կյանքի գծի օգնությամբ:Այս նշանը Հնդկական Պալմիստրիայում է օգտագործվում:

5.Մարսի թմբի վրա գտնվող զուգահեռ գծեր

Եվս մեկ երեխաներ որոշելու Հնդկական նշան :

6.Ազդեցության կարճ գծեր

Կյանքի գծից ներքև իջնող գծերը կոչվում են ազդեցության գծեր:Կարճ ազդեցության գծերը խոսում են երեխաների ազդեցության մասին երկու-երեք տարիների ընթացքում,երբ երեխան ծնողի կողմից անընդհան խնամքի կարիք ունի :

7.Զուհագեռ գծեր

Ճկույթի և  միջնամատի միջին ֆալանգների վրա գտնվող զուգահեռ գծերը ցույց են տալիս երեխաների քանակը կամ տղաների քանակը ըստ որոշ աղբյուրների:Օգտագործվում է Արևելյան Պալմիստրիայում:

8.Ուրախության գծեր

Կյանքի գծից վեր սլացող կարճ գծերը կոչվում են ուրախության գծեր:Նրանք վկայում են մարդու կյանքում հաճելի,ուրախալի ազդեցության մասին,ինչը կարող է լինել նաև երեխայի ծնունդը:

Հոդվածի սկզբնաղբյուրը:

Կիսվել Add to FaceBookAdd to Google BookmarkAdd to Twitter

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: