Home > Անգլերենի դասեր Պերիսկոպում > Անգլերենի Դասեր Պերիսկոպում. Թևավոր խոսքեր և իդիոմներ

Անգլերենի Դասեր Պերիսկոպում. Թևավոր խոսքեր և իդիոմներ

February 10, 2016 Leave a comment Go to comments

idioms

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: